درک عواقب هیجان های خود : آزمون خود-سنجی

 

هوش هیجانی دیویس آزمون 8 
درک عواقب هیجان های خود 
آزمون خود-سنجی 
مارک دیویس 
8th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis 
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. 
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد 
2= بندرت در مورد من مصداق دارد 
3= گاهی در مورد من مصداق دارد 
4= اغلب در مورد من مصداق دارد 
5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1. هیجان های من در نحوه برخوردم با دیگران، آثار قابل پیش بینی دارند. 
_____ 2. وقتی احساس اضطراب می کنم ، به خوبی می دانم که این احساس چه اثری بر عملکرد من خواهد داشت. 
_____ 3. از نحوه تاثیر هیجان هایم بر رفتارم درک خوبی دارم. 
_____ 4. وقتی حال و حوصله خوبی ندارم نمی دانم این موضوع چه اثری در من خواهد گذاشت. 
_____ 5. وقتی خیلی احساس ناراحتی و دلسردی می کنم، رفتارم به آسانی قابل پیش بینی می شود. 
_____ 6. حتی زمانی که احساس بسیار واضحی دارم ، بازهم مطمئن نیستم که چه چیزی بعد از آن پیش خواهد آمد. 
_____ 7. حال و حوصله خوب داشتن در رفتار و قضاوت من اثر کمی دارد . 
_____ 8. اگر روز را حال و با حوصله و خوب شروع نکنم ، می توانم پیش بینی کنم که بقیه روز چگونه خواهد بود. 
_____ 9. از نحوه تاثیر هیجان هایم در رفتارم درک زیادی ندارم. 
_____ 10. وقتی از خشم منفجر می شوم، تاثیر آن در رفتارم غیرقابل پیش بینی می شود. 
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان 
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است 

 

 

منبع: سایت روانسنجی

/ 0 نظر / 14 بازدید