تنفس شکمی

یادگیری تنفس شکمی بسیار ساده است، بهتر است ابتدا در حالت دراز کش آن را انجام دهید. دست چپ را روی شکم گذاشته و دست راست را روی سینه قرار دهید، با انجام دم و باز دم دست چپشما بالا و پایین می شود. می توانید این نوع تنفس را به چهار مرحله تقسیم کنید:

1. مرحله دم : به آرامی و از بینی تا 6 شماره نفس بکشید

2. حبس : تا 6 شماره نفسی را که کشیدید در سینه حبس کنید.

3. بازدم : تا 4 شماره نفس را به آرامی از طریق  بینی یا دهان بیرون دهید

4. توقف: تا 4 شماره نفس نکشید.

در هر جلسه به مدت 10 تا 15 دقیقه می توانید تنفس دیافراگمی را انجام دهید.

/ 1 نظر / 19 بازدید
دنیا

ممنون مفید بود