دریا

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وى را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصى یابد. اگر بیند که از دور به دریا نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدان چه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روى دریا همى شد، چنان که پاى او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهاى دنیا بر او آسان شود. 
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردى عالم و فاضل شود. اگر بیند در میان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او پرخطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بى‏غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره‏ى تمام یابد. 
برایت مى‏گوید: دیدن دریایى آرام، بیانگر داشتن لحظات شیرین است. دیدن دریایى طوفانى در خواب، بیانگر ضرر و زیان است. 
بیتون مى‏گوید: شندین امواج دریا، بیانگر آن است که زندگى یکنواختى دارید. اگر زنى در خواب مشاهده کند که با همسر خود در دریا مشغول شنا است، به این معناست که در انجام کارش موفق خواهد شد. 

/ 0 نظر / 15 بازدید