وضوء

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که وضوء به آب صافى کرد، دلیل است که مقصودش حاصل شود. اگر آب پلید بود به خلاف این بود.
ابراهیم گوید: اگر بیند که وضوء به آب صافى ساخت، دلیل که از غم‏ها برهد. اگر در ترس بود، ایمن شود. اگر وام‏دار بود، وام بگذارد. اگر بیمار است، شفا یابد.
جابر گوید: اگر بیند که وضوء براى نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد، دلیل که در کار خود بیچاره شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند وضوء مى‏ساخت و کسى به وضوء ساختن او نگاه مى‏کرد، دلیل که بیننده به دست او توبه کند.

/ 0 نظر / 17 بازدید