کهن الگوی «معصوم»

 

 اگر کهن الگوی معصوم در وجود شما فعال باشد به خوبی می دانید که روزنه ای از امید در همه سختی ها و تیرگی های زندگی وجود دارد.

«معصوم» در معنویت
«معصوم جوان» خدا را پدر سختگیر و خیر خواهی میپندارد که بدی ها را تنبیه می کند و خوبی ها را پاداش می دهد. «معصوم بالغ» می تواند عارفی باشد که معنویت را در امور روزمره اش احساس می کند و به زندگی حتی در ایام سختی احترام می گذارد و مجذوب زیبایی ها و اعجاب آن می شود.
«معصوم» در مدیریت
کهن الگوی معصوم مهارت قابل توجهی در حفظ و وفاداری به سنت ها از خود نشان می دهد. به علاوه خوش بینی او امکان بکار بستن شیوه های مدرن مدیریت را در اختیارش قرار می دهد. این توانایی به خصوص زمانی که یک راهنما آن را توصیه کرده باشد آشکار می شود.
«معصوم» تکامل یافته
آگر «معصومی» موفق و کامیاب باشید، ایمان، سادگی و خوبی را در زندگی ملاک عمل قرار می دهید. اصولا به دیگران و دنیا به عنوان یک مکان امن اعتماد دارید. در مقابل وسوسه های زندگی ایستادگی می کنید و جهان را در حفظ نجابت و عدالت یاری می کنید.خیلی ها امید و مثبت اندیشی را از شما می آموزند. در سختی های زندگی نیز تمرکزذهنی خود را روی مثبت ها حفظ می کنید و اجازه نمی دهید منفی ها تفکر شما را نسبت به خود یا احتمالات آینده مخدوش کند.
چالش های «معصوم»
مسائل را دست کم نگیرید و توانایی های خود را بیش از آنچه هست نپندارید. ممکن است مسائل شما را غافل گیر کنند یا اینکه دیگران از شما سوء استفاده کنند. در ضمن امکان دارد که زشتی ها و سیاهی های زندگی که همواره از آنها دوری می کنید سر راهتان قرار بگیرند و شما را آزار دهند. 
می خواهید این گونه دیده شوید

علاقه دارید سایرین شما را انسانی خوب، مهربان و مثبت ببینند و نمی خواهید کسی شما را بدجنس، سرد یا مزاحم تلقی کند. کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

منبع: http://carljung.blogfa.com

/ 0 نظر / 15 بازدید