در

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهاى معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهاى نعمت و مال دنیا بر وى گشاده شود. اگر بیند آن درهایى که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال و نعمتى که دارد به زودى هزینه کند بر خاص و عام. اگر بیند در سرا در برابرش گشاده شد، دلیل که مالى بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عیال خود نفقه کند. اگر بیند که در سراى او بشکست، یا بیفتاد یا ضایع شد، دلیل است بر مصیبت و رنج عظیم که بدو رسد. 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در سراى کسى بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند، دلیل که در محنت و مصیبت افتد، خداوند خانه. اگر بیند در سرایش از جایگاه زایل شد، دلیل که حال او از نیکى به بدى زایل گردد، به سبب اهل او. اگر بیند در سراى او انباشته است، دلیل که اهل آن سراى را مصیبت رسد. اگر بیند در میان سراى او در کوچک بود، دلیل که آفتى و مکروهى به عیال او رسد. 
کرمانى گوید: اگر بیند که حیوانات درنده در خانه‏ى او برمى‏جهند، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند. اگر دید در خانه‏ى او دو حلقه داشت، یا بر در خانه او حیوانات درنده بودند، دلیل که زنان او را دوست دارند. اگر بیند در آسمان گشاده گردید، دلیل است که بر مردم آن دیار در خیر گشاده شود. 
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن در به خواب بر سه وجه است. اول: خداوند سراى. دوم: زن. سوم: خادم و هر که دروازه‏ى شهر به خواب دید، دلیل بود بر حاجت و دربانى پادشاه و مردى بزرگ است. 
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از درى عبور مى‏کنید، یعنى عده‏اى قصد تهمت زدن به شما را دارند. اگر در خواب مشاهده کنید که در شبى بارانى از درى عبور مى‏کنید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. براى زنان چنین خوابى، بیانگر انجام کارهاى ناپسند است. 

/ 0 نظر / 17 بازدید