ده

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که در دهى است و نام آن ندانست، دلیل بر خیر و نیکى کند. اگر نام آن ده دانست، دلیل بر بدى است. اگر دید که از ده بیرون آمد نیکو است. اگر بیند در ده شد بد است. 
کرمانى گوید: اگر کسى به خواب بیند که از شهرى خراب به دهى آباد شد و در وى نعمت بود، دلیل بر خیر و برکت و عز و اقبال کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر شر و ادبار کند. اگر بیند که در دهى شده است، تأویلش نیک است. 
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که دهى مجهول بدو دادند، دلیل که بر قدر عمارت آن ده، وى را خیر و منفعت رسد. 
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در دهکده‏اى زندگى مى‏کنید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن دهکده‏اى زیبا و تمیز در خواب، نشان‏دهنده‏ى بهبودى در امور مالى است. اگر در خواب دهکده‏اى کثیف ببینید، بیانگر آن است که درآمد کمى دارید. اگر خواب ببینید که در یک مهمان‏خانه‏ى روستایى هستید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. 

/ 0 نظر / 18 بازدید