دست

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که قاضى یا سلطان دست او را ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش را بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش بازماند. اگر بیند که به یک دست، دست دیگر را باز مى‏کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کارد مى‏برد. دلیل که او را دل به هواى کسى مشغول شود. 
کرمانى گوید: اگر بیند که چپ شده است و کارها به دست چپ مى‏کرد، دلیل که کارهاى پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست‏ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندى حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتى رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگر بیند که دست او بزرگ‏تر یا قوى‏تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. 
جابر گوید: اگر بیند که دست خویش را چون چنبر در گردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جایى کوتاه کردند، دلیل است مقصودى که دارد برمى‏آید از کسى که از او یارى خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فساد پیشه و منفعت وى کند. 
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگى و پادشاهى یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست‏ها را با اشنان مى‏شست، دلیل است که از خیر او ناامید شود، آن که امید دارد. 
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دست‏هایى تمیز و زیبا ببینید، بیانگر آن است که در کارها به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب دست‏هاى زشت و کثیف ببینید، به معناى غم و اندوه است. دیدن دست خونى در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما شده است. اگر در خواب ببینید که دستان خود را سوزانده‏اید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود دست به هر کارى مى‏زنید. اگر در خواب دستان خود را زخمى ببیند، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. 
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با کسى دست مى‏دهید، یعنى یک دوست خوب پیدا مى‏کنید. دیدن دست‏هاى پر مو،بیانگر بدشانسى است. اگر در خواب دست‏هاى زیادى ببینید، به این معناست که به ثروت مى‏رسید. اگر در خواب ببینید که دستتان ورم کرده نشانه‏ى آن است که دچار مشکلى مى‏شوید، دیدن دست‏هاى قطع شده در خواب بیانگر شکست در کارها است. 

/ 0 نظر / 15 بازدید