دستکش

محمد بن سیرین گوید: اگر مردى بیند دستکش در دست داشت و از آهن است، دلیل که او را قوت و توانایى است، خاصه که از فولاد بود. اگر دستکش زرین است یا سیمین، تأویلش چون دست‏اورنجن است. 
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دستکش در خواب بر سه وجه است. اول: قوت و توانایى. دوم: ظفر یافتن بر دشمن. سوم: نظام کارها. 
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دستکش به دست دارید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که دستکشى هدیه گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که قصد دارید شخصى را به دردسر بیاندازید. گم کردن دستکش در خواب، بیانگر دعوا و نزاع است. 
بیتون مى‏گوید: دیدن دستکش نو در خواب، به این معناست که موانع را پشت سر مى‏گذارید. دیدن دستکش پاره و کهنه، علامت ضرر و زیان مالى است. پیدا کردن دستکش، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر مردى در خواب دستکش زنانه دستش کند، به این معناست که زنى باعث آزار شما شده است. دیدن دستکش رانندگى در خواب، به این معناست که مشکلات را به خوبى حل مى‏کنید. 

/ 0 نظر / 24 بازدید