دارو

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند جهت بیمارى دارو بخورد و او را موفق بود، دلیل که صلاح دین باشد. 
کرمانى گوید: اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وى را زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه مى‏کرد، دلیل که با مردم نیکویى کند. اگر بیند داروى خشک مى‏ستد، دلیل که از غم و اندوه رهایى یابد. اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد. 
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: هر دارویى که زرد باشد، دلیل بر بیمارى و رنج کند و هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیمارى کند. اگر بیند دارو خورد و بر وى اثر کرد، دلیل است که دین وى به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد. 
بیتون مى‏گوید: خوردن داروهاى خوش‏طعم، بیانگر حل مشکلات است. خوردن داروهاى تلخ در خواب، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده کنید که به شخصى دارو مى‏دهید، علامت آن است که قصد دارید به یکى از دوستانتان ضرر برسانید. استفاده کردن از داروى قلابى در خواب، بیانگر آن است که دست به کارهاى نادرست مى‏زنید. 
برایت مى‏گوید: دیدن دارو در خواب، بیانگر آن است که براى سود بیشتر باید تلاش کنید. اگر خواب ببینید که مشغول درست کردن دارو هستید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. 

/ 0 نظر / 15 بازدید