دزد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دزدى را ببینید، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید، خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که دزد به خانه‏ى شما آمده، به این معناست که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب برسانند. اگر در خواب دزدان دریایى ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر در خواب خودتان را یک دزد دریایى ببینید، بیانگر آن است که در انجام کارى موفق نمى‏شوید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که نامزدش یک دزد دریایى است، به این معناست که نامزدش فرد مناسبى براى ازدواج نیست. 
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دزدى را گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که در کارها پیشرفت مى‏کنید، دیدن فرار یک دزد در خواب، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر خواب ببینید که دزد هستید، علامت آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. 

/ 0 نظر / 16 بازدید