ویرانی

محمد بن سیرین گوید: دیدن ویرانى، دلیل گمراهى است. اگر در خواب بیند که جاى آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر در خواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیاى او بود.(و الله اعلم بالصواب).
بیتون مى‏گوید: دیدن ویرانى در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است.

/ 0 نظر / 18 بازدید