دندان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان‏هاى بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندان‏هایى که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندان‏هایى که بر جنب دندان‏هاى دیگر است، که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند. 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او را فرزندى یا خواهرى یا برادرى آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکى هلاک شود، یا جدا شود، چنان که هیچ کس از وى نشان ندهد. اگر بیند بعضى از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکى از ایشان بلا و آفتى رسد. 
کرمانى گوید: اگر بیند دندان‏هایش همه در کنارش افتاد، پس همه را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندان‏هاى او بوى خوش مى‏آمد دلیل که خویشان بر وى ثنا گویند. اگر بر خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وى غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد مى‏کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندان‏هایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او را عمر دراز است، چنان که همه تبار خویش را در گور کند. 
جابر مغربى گوید: اگر بیند که از دهان دندانى خون‏آلود فراگرفت، دلیل که منفعت را آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او را مصیبتى رسد. اگر بیند که بعضى از دندان‏هایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وى به غربت روند و به سلامت بازآیند. اگر بیند که همه دندان‏هاى وى در میان زبان جمع شد و دیگر باز جاى خود نشست، دلیل که خویشان وى شکایت کنند از او. 
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دندان‏ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. 
دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان. 
بیتون مى‏گوید: لق شدن دندان‏ها در خواب، بیانگر غم و اندوه است. کشیدن دندان در خواب بیانگر بیمارى است. اگر خواب ببینید که دندان‏هاى خود را مسواک مى‏زنید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود تلاش بسیار مى‏کنید. دیدن دندان مصنوعى در خواب، بیانگر انجام کارهاى سخت و سنگین است. 
برایت مى‏گوید: دیدن دندان‏هاى زیبا در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است. اگر خواب ببینید که دندان‏هاى خود را پر مى‏کنید، به این معناست که باید مراقب خود باشید تا دچار اشتباه نشوید. اگر خواب ببینید که دندان مصنوعى گذاشته‏اید، به این معناست که شادى شما زیاد طول نمى‏کشد. اگر خواب ببینید که خلال دندان، دندان‏هاى خود را تمیز مى‏کنید، به این معناست که دچار ضرر مالى مى‏شوید. 

/ 0 نظر / 50 بازدید