دختر

محمد بن سیرین گوید: دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادى و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دخترى آمد، یا کسى دختر به وى بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمى و برکت و نعمت است. اگر بیند که دختر او بمرد، تأویلش به خلاف این است. 
کرمانى گوید: اگر بیند دختر به کسى داد، دلیل که از او خرمى بدان کس رسد. اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دخترى برگرفته و مى‏برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد. اگر بیند که او دخترى شده بود، دلیل بر غم و اندوه کند. 
بیتون مى‏گوید: دیدن دخترى زیبا در خواب، نشانه‏ى داشتن زندگى خوب و دیدن دخترى لاغر و ضعیف در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده کنید که دخترتان به حرف‏هاى شما اهمیتى نمى‏دهد، به این معناست که روزهاى بدى پیش رو دارید. دیدن دختر ناتنى خود در خواب، بیانگر داشتن لحظات شاد است. 
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دخترى به شما توهین مى‏کند، به این معناست که به خاطر اشتباهى که مرتکب شده‏اید مجازات مى‏شوید. اگر دخترى را با لباس سفید ببینید، نشانه‏ى داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر خواب ببینید که اطراف شما دخترانى شاد و بانشاط هستند، بیانگر آن است که مورد آزار عده‏اى قرار مى‏گیرید. اگر خواب ببینید که دخترى شما را مى‏بوسد، یعنى دچار ناامیدى مى‏شوید. 

/ 0 نظر / 14 بازدید