کهن الگوی «حامی»

 اگر کهن الگوی «حامی» در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که یاری دیگران وظیفه و مسئولیت شماست.

«حامی» در معنویت

حامی معنویت را در انسان بودن، فراسوی خواسته های فردی رفتن و رسیدگی به نیاز دیگران می بیند. به همین دلیل اغلب پول می بخشد، مهر می ورزد، بی کسان را از تنهایی می رهاند و به نیازهای فقرا، سالمندان، بیماران و سرخوردگان پاسخ می دهد. حامی اعتقاد و عشق خود را نسبت به خداوند با وفادار ماندن به معنویت و از خود گذشتگی در راه انسان ها نشان می دهد.


«حامی» در مدیریت

حامی ها بخوبی به خواسته ها و نیازهای کارمندان، اعضای خانواده و پیروان خود رسیدگی می کنند. آنها در پاسخگویی به تقاضای مشتریان و مراجعه کنندگان استعداد ذاتی و صبر بسیاری از خود نشان می دهند. مردم به حامی ها اعتماد دارند و به همین دلیل به آسانی شریک پیدا می کنند. از طرف دیگر دل رحمی آنها ممکن است باعث نادیده گرفتن کم کاری ها و اشتباهات کارمندان شود.


«حامی» تکامل یافته

حامیِ تکامل یافته، محبت، احترام و عشق عمیقی نسبت به هم نوعان خود ابراز می کند. معرفت و انسان دوستی راستین را با رفتار، گفتار، افکار و احساسات خود به همه آموزش می دهد. دنیا با وجود او جای امن تر و آرامتری است. رشد و التیام را همواره برای نزدیکان و همراهان خود به ارمغان می آورد.


چالش های «حامی»

حامی ممکن است به اسم کمک و خیر خواهی، دیگران را بدون دلیل کنترل کند یا زیر سلطه خود قرار دهد. حامی ها اغلب در مطرح کردن نیازهای خود ضعیف هستند و از راه ایجاد احساس گناه در دیگران به خواسته های خود می رسند. آنها می توانند به خاطر کمک به دیگران از خواسته ها و نیازهای خود چشم پوشی کنند و اینگونه به خود ضربه و زیان برسانند و دیگران را نیز در چنین رفتار مخربی نسبت به خود تشویق کنند. 
حامی نا آگاه و خام می تواند به جای یاری دیگران به ضعف ها و وابستگی های منفی آنها بیفزاید.


می خواهید این گونه دیده شوید
می خواهید با گذشت، بلند نظر و مهربان به نظر برسید و از خود خواهی و خود بزرگ بینی اجتناب می ورزید.کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

 

منبع: http://carljung.blogfa.com


/ 0 نظر / 64 بازدید