کهن الگوی «جادوگر»

 اگر کهن الگوی «جادوگر» در وجود شما فعال باشد، استنباط و برداشت را مسئول و تعیین کنندهء حقیقت می دانید.

«جادوگر» در معنویت

جادوگر ها معجزه را امکان پذیر اعلام می کنند و خود را رابط و تسهیل گر آن می دانند. این امر بعد معنوی کار جادوگر را نشان می دهد. برای حل مشکلات بیرونی، جادوگر با نیایش و تعمق، به درون خود رجوع می کند و آنجا تغییرات مثبت و لازمی را شکل میدهد. با این کار عملکرد و نتایج خود و جهان را به شیوهء شگفت انگیزی که درک و توصیف آن امکان پذیر نیست بهبود می بخشد.

«جادوگر» در مدیریت
در این نقش، جادوگر با بینش گسترده خود، دیگران را به وفادار ماندن به ارزش های قلبی، همکاری و تحقق بخشیدن به رویاهای شان تشویق و یاری می نماید. مدیرانِ جادوگر در تشویق و ترویج انعطاف پذیری، مسئولیت و پاسخ گو بودن در کارمندان شان مهارت قابل توجهی دارند. آنها پدید آورندهء شرکت ها و همکاری هایی هستند که بخوبی با هم آمیخته و چیزی فراتر و ارزشمند تر از مجموعِ تولیدهای یکایک اعضا ایجاد می کنند. در مدیریت جنبش های عمومی بسیار موفق اند. در جزئیات امور زیاد دخالت نمی کنند، بلکه در ابتدا آرمان و بینش اصلی را به اطلاع همهء اعضا می رسانند و سپس به هر فرد استقلال لازم برای تصمیم گیری و پیشبرد گروه به سمت این اهداف را اهدا می کنند.

«جادوگر» تکامل یافته
یک جادوگر تکامل یافته، پر جذبه، دگرگون کننده و شفابخش است. او می تواند بینش و دیدگاهی مشترک میان اطرافیان پدید آورد و به آن جامهء عمل و حقیقت بپوشاند. می داند که آگاهی و برداشت های او حقایق و وقایع زندگی اش را پدید می آورند و به همین خاطر همواره متوجه افکار و وضعیت درونی خود اوست. احتمال دارد از دعا، مراقبه، روانکاوی و سایر شیوه ها برای حفظ هشیاری ذهنی و هماهنگ نگاه داشتن رفتار و اهداف خود استفاده کند. اعتقاد او این است که اگر انسان ها هوش خود را به کار بیاندازند و آگاهی بیشتری دربارهء عملکرد طبیعت، ذهن و روح بدست آورند، کارها و نتایج معجزه آسا امکان پذیر می شوند.

چالش های «جادوگر»
گرایش جادوگر به پیروی زودباورانه از یک شخص یا جلب هوادارانی که چشم بسته از خود او اطاعت کنند، می تواند مشکل ساز شود. جذبهء جادوگر می تواند فریب دهنده باشد و انتظارات غیر واقع بینانه ای در سایرین پدید آورد. در ضمن ممکن است جادوگر دشواری کار و مسئولیت خود را دست کم بگیرد و نتواند به موقع و به اندازه کافی تغییر و تحول های مورد نظر را موجب شود.

می خواهید این گونه دیده شوید
علاقه دارید دیگران شما را انسانی دوراندیش، خوش بین و خوش فکر بدانند. در عین حال می خواهید اسرار آمیز ، دور و قدری تکان دهنده باشید. این خصوصیت ها قدری تنهایی به همراه می آورند، ولی همزمان قدرت شما را افزایش می دهند.
کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

 


منبع: http://carljung.blogfa.com

/ 0 نظر / 14 بازدید