خلسه

خلسه حالتی از ذهن است که ضمیر خودآگاه غالب نیست و فعالیت آگاهانه وجود ندارد و یابسیار کم است. دراین حالت ذهن بشدت تلقین پذیر است، بیش از 98% عقاید و باورهای ما نسبت جهان، خودمان و دیگران در این حالت در ذهن ما شرطی و محکم شده.

/ 0 نظر / 10 بازدید