دستبند

برایت مى‏گوید: دیدن دستبند در خواب، بیانگر دیدار از دوستان قدیمى است. اگر در خواب یک دستبند هدیه بگیرید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن دستبند نقره در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. دیدن دستبند طلا، بیانگر خوش‏شانسى است. 
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که یک دستبند گم کرده‏اید، یعنى موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. پیدا کردن دستبند، نشانه‏ى آن است که ملکى مى‏خرید. 

/ 0 نظر / 19 بازدید