دارچین

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین مى‏خورد غم و اندوهش صعب‏تر بود.
کرمانى گوید: اگر بیند دارچین جهت رفع علت مى‏خورد و او را سود داشت، دلیل نیکى و صلاح است. 
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى دارچین در خواب، بیانگر آن است که در کارهایتان دچار مشکل مى‏شوید. 

/ 0 نظر / 18 بازدید