دانه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دانه‏ها چیزى بر زمین ریخته بود، آن چیزها را نرخ کاسته گردد و هر چیز از دانه‏ها که بیند، که در خانه کرد یا در جوالى یا در جاى دیگر، نرخ آن چیز گران شود. 
جابر مغربى گوید: اگر بیند شپشه در دانه‏ها افتاد، دلیل که نرخ دانه‏ها گران شود. اگر بیند دانه‏ها از زمین برچید، نرخ آن گران شود. اگربیند آتش در بازار چوب‏فروشان افتاد، دلیل که دانه‏ها گران شود. اگر بیند مردگان دانه‏ها به مردمان دادند، دلیل که دانه‏ها ارزان شود. 

/ 0 نظر / 14 بازدید