دنبه

محمد بن سیرین گوید: دنبه به خواب، دلیل مال است، که مرد نگاه مى‏دارد یا مال زن او بود. اگر بیند دنبه‏ى خام مى‏خورد، دلیل که مال به شبهه خورد. اگر بیند دنبه پخته مى‏خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد. 
کرمانى گوید: اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که او را فرزندى آید، که صاحب اقبال و دولت است و روزى بر وى فراخ است. 
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دنبه در خواب دیدن، یک بدره درم است. 

/ 0 نظر / 21 بازدید