کهن الگوی «حاکم»

 

 

 

 

 


اگر کهن الگوی «حاکم» در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که باید تسلط داشته باشید.

«حاکم» در معنویت

پذیرفتن مسئولیت جهت کمک و خیر خواهی عمومی، به زندگی حاکم معنا میبخشد. در ایام قدیم فرمانروایان، علامه و مرجع معنوی نیز محسوب می شدند. در دنیای مدرن امروز وظایف اصلی حاکم، حفظ و پرورش توانایی های معنوی و رابطه اش با مردمانی است که برایشان تصمیم می گیرد و روی زندگی آن ها اثر گذار است. تلاش یک حاکمِ مثبت، منعکس کردن بهشت بر روی زمین و رواج نگرش ها و روش هایی است که بالاترین و ارزشمند ترین امکان ها و استعداد های موجود را در هر موقعیتی به کار می گیریند.

«حاکم» در مدیریت
حاکم ها در پدید آوردن ساختار ، سیاست و دستورالعمل هایی که در صرفه جویی وقت و آسان کردن کارها موثزند، مهارت دارند. آن ها توانایی خوبی در ایجاد ارتباط با دیگران و کنار آمدن با فرآیندهای سازمانی و سیاسی از خود نشان می دهند. حاکم ها به نحو مثبتی در مهمانی ها و برنامه های تشریفاتی حضور یافته و در سختی ها مسئولیت پذیر و قابل اعتماد هستند. آن ها در رسیدگی به امور دیگران و حل مسائلی که در پدید آمدن شان نقشی نداشته اند نیز، کوتاهی نمی کنند.


«حاکم» تکامل یافته

اگر حاکمی تکامل یافته اید، هنگام نیاز و سختی ها قدم جلو می گذارید و کنترل امور را در دست می گیرید. فرمانده، ملکه، رئیس جمهور، مدیر، پدر یا مادر خوبی هستید که همواره از توانایی بالای خود در نظم و سازماندهی برای تامین رفاه دیگران استفاده می کنید. می دانید که سازمان یا جامعهء سالم به خودی خود پدید نمی آید؛ بلکه به دست شخص یا اشخاصی ساخته می شود. نه تنها حاضرید آن شخص باشید، بلکه به دست شخص یا اشخاصی می شود. نه تنها حاضرید آن شخص باشید، بلکه سایر افراد مناسب این کار را نیز انتخاب می کنید و تعلیم می دهید. توجه داریدکه هر چه بهتر از توانایی های خود استفاده کنید در توانمند سازی سایرین نیز اثر گذاری و موفقیت بیشتری خواهید داشت.

چالش های «حاکم»
توصیه می شود مراقب گرایش حاکم به خودکامگی، زورگویی و همچنین فخر فروشی و سوء استفاده از مقام و مال دیگران باشید. در ضمن احتمال دارد حاکم ها به اشتباه،تفاوت نظر ها را تحدیدی بر علیه قدرت خود بپندارد یا اینکه قوانین زاید و بیهوده ای وضع کنند.


می خواهید این گونه دیده شوید
خواسته شما این است که زمام امور را آنقدر محکم در دست بگرید که دیگران خواسته یا ناخواسته از شما پیروی کنند. در عین حال سعی می کنید خشن نباشید تا دیگران شما را بد جنس و بی احساس نبینند.کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

 


منبع: http://carljung.blogfa.com

/ 0 نظر / 31 بازدید