کهن الگوی فرزانه

 

 


اگر کهن الگوی «فرزانه» در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که حقیقت شما را به مقصد آزادی خواهد رساند.

«فرزانه» در معنویت

مطالعه، تمرین، مشاهده و گوش دادن قسمت قابل توجهی از کارهای معنوی را تشکیل می دهند. کهن الگوی فرزانه از فعالیت های معنوی مانند دعا و نیایش جهت ایجاد ارتباط و آگاهی درونی استفاده می نماید. خیلی ها معتقدند آگاهی های معنوی از راه ملاقات حقیقی پروردگار، و نه مطالعهء نظریات دیگران بدست می آیند.

«فرزانه» در مدیریت
مهارت های اصلی و عالیِ مدیرانِ فرزانه تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، بررسی، پژوهش و تصمیم گیری منطقی هستند. آنها قادرند زمانی که دیگران در نگرانی کامل به سر می برند قدری از مطلب دور شوند، کل موضوع را در نظر بگیرند و تکلیف خود را بدانند. شخصیت فرزانه آرامش بخش است و سبک مدیریت او کارها را پله پله و حساب شده پیش می برد. بدین ترتیب کارمندان می بینند و متوجه می شوند که کارها به موقع و درست انجام می شوند.

«فرزانه» تکامل یافته
به عنوان یک فرزانهء تکامل یافته، دانشمند و فهمیده هستید. کنجکاوی مثبت و فعالی دارید و دوست دارید جوانب امور را کاملا در نظر بگیرید. تلاش می کنید در حد امکان بی طرف و عادلانه بیاندیشید و تبعیضی در کار و تصمیم های خود قائل نشوید. انگیزه و عطشی که برای یافتن حقیقت دارید شما را به پیش می برد. دور اندیش هستید و درگیر مسائل جزئی نمی شوید. ناهمخوانی های وقایع و اشتباهات منطقی را به خوبی می بینید و همواره مراقب ضعف های ذهنی و عادتیِ خود و دیگران هستید. واقعیت ها را با مهارت بررسی می کنید. حاضرید به دیگران تعهد دهید و می دانید دانستن همه چیز امکان پذیر نیست. توانایی خوبی در حفظ آرامش خود دارید.

چالش های «فرزانه»
مراقب گرایش «فرزانه» به خشک اندیشی، خود رایی، و عدم علاقه و توجه کافی به وظایف و امور روز مره زندگی باشید. مهارت فرزانه در دیدن کم و کسرهای فکری و عملی دیگران ممکن است به منفی بافی و شکاکی کشیده شده و او را به فردی که کنار گود نشسته و مدام از دیگران انتقاد می کند، تبدیل نماید. او می تواند بیش از حد در ذهن خود زندگی کند و از انجام امور لازم زندگی بازماند. ممکن است دست خوشِ احساس شود و خرده گیری و خود خواهی خود را پشت حرف ها، شعار ها و اصول ِ بزرگ نما پنهان نماید.


می خواهید این گونه دیده شوید
می خواهید با هوش و خردمند به نظر آیید، به همین دلیل ضعف ها و نادانی های خود را بروز نمی دهید.کارول پیرسون - هیو کی مار / زندگی برازنده من

 

منبع:

http://carljung.blogfa.com

/ 0 نظر / 16 بازدید