دعوت کردن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کسى را به خانه‏ى خود دعوت کنید، نشان‏دهنده‏ى آن است که یک پیشامد غیر منتظره در پیش دارید. اگر در خواب به خانه‏ى کسى دعوت شوید، بیانگر آن است که اخبار ناگوارى به گوش شما مى‏رسد. 
برایت مى‏گوید: دعوت کردن در خواب، نشانه‏ى پیدا کردن دوستان جدید است. 

/ 0 نظر / 14 بازدید