دام

محمد بن سیرین گوید: دام اگر بیند،مکر و حیلت بود. اگر بیند پاى او در دام گرفتار است، دلیل بود که به مکر و حیله گرفتار شود. اگر بیند پایش از دام گشوده گشت، تأویلش به خلاف این بود. 
جابر مغربى گوید: اگر جانورى از جمله‏ى حیوانات با دام بگرفت، آن کس را که به آن جانور منسوب است به مکر و حیلت به چنگ آورده، مطیع و فرمانبر خود کند. 
هانس کورت مى‏گوید: پهن کردن دام براى شکار حیوانات، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود دست به هر کارى مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید که حیوانى در دام افتاده است، بیانگر آن است که در کارهایتان پیشرفت مى‏کنید. مشاهده‏ى دام خالى، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب یک دام پاره ببینید، به این معناست که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند. 

/ 0 نظر / 14 بازدید