تنظیم هیجان های خود: آزمون خود-سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 13 
تنظیم هیجان های خود 
آزمون خود-سنجی 
مارک دیویس 
14th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis 
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. 
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد 
2= بندرت در مورد من مصداق دارد 
3= گاهی در مورد من مصداق دارد 
4= اغلب در مورد من مصداق دارد 
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1. وقتی هیجان های قوی به من دست می دهد، به خوبی می توانم آن ها را کنترل کنم. 
_____ 2. اجازه می دهم هیجان هایم بر من چیره شوند. 
_____ 3. هیجان هایم آن قدر قوی هستند که رفتارم را کنترل می کنند. 
_____ 4. آن قدر عصبانی می شوم که نمی توانم خودم را کنترل کنم. 
_____ 5. نی توانم از لحاظ هیجانی ثابت و استوار بمانم. 
_____ 6. دیگران به راحتی می توانند بفهمند که من ناراحت هستم. 
_____ 7. بر احساساتم تسلط دارم. 
_____ 8. احساساتم غیرقابل کنترل است. 
_____ 9. هیجان هایم را خیلی خوب کنترل می کنم. 
_____ 10. می توانم کاری بکنم که احساسات خوبم به مدت طولانی پایدار بماند. 
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان 
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است

/ 0 نظر / 15 بازدید