استفاده از هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 21 
استفاده از هیجان های دیگران 
آزمون خود- سنجی 
مارک دیویس 
21th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis 
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. 
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد 
2= بندرت در مورد من مصداق دارد 
3= گاهی در مورد من مصداق دارد 
4= اغلب در مورد من مصداق دارد 
5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1. اگر فردی که با او رقایت دارم عصبانی شود از حالت او به نفع خود استفاده می کنم. 
_____ 2. نمی توانم در دیگران احساس ایجاد کنم. 
_____ 3. وقتی یک نفر خوشحال است، از فرصت برای تقاضای چیزی از او استفاده نمی کنم. 
_____ 4. برای رسیدن به اهدافم از تهدیدهای ملایم استفاده می کنم. 
_____ 5. از احساس گناه برای تاثیرگذاری در دیگران استفاده می کنم. 
_____ 6. وقتی به دیگران لطف می کنم این کار را با این امید انجام می دهم که آن ها نیز روزی برای من کاری را انجام دهند. 
_____ 7. در تاثیر گذاری روی هیجان های دیگران مهارت دارم. 
_____ 8. وقتی دیگران احساساتی هستند برایم سخت است که روی آن ها تاثیر بگذارم. 
_____ 9. نمی توانم از هیجان های شدید دیگران به نفع خود استفاده کنم. 
_____ 10. نمی توانم بر هیجان های دیگران تاثیر بگذارم. 
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان 

/ 0 نظر / 15 بازدید