دشمن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد. 
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود: اول: بستگى کارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال. 
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با دشمنتان دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب دشمن خود را شکست دهید، به این معناست که از خطرى نجات پیدا مى‏کنید. 
برایت مى‏گوید: اگر در خواب با دشمن خود ملاقات کنید، به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. 

/ 0 نظر / 14 بازدید