داس

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند داس در دست داشت، دلیل که آلتى بیاورد که وى را مال حاصل شود. اگر بیند با داس کشت و درو کرد، دلیل او را مال و نعمتى به رنج حاصل شود. اگر داس او بشکست و یا ضایع شد، مال او نقصان یابد. 
جابر گوید: اگر داس زرین یا سیمین در دست داشت، دلیل بود که از مال حرام چیزى حاصل کند. 
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک داس ببینید، بیانگر آن است که به یکى از اهداف خود مى‏رسید. 
بیتون مى‏گوید: دیدن داس شکسته در خواب، علامت شکست در کارها است. 

/ 1 نظر / 15 بازدید
ماشا

سلام دوست من. وبلاگت را خواندم و لذت بردم. به دیدارم بیا و شعرهایم را بخوان و نظرت را بنویس. با تبادل لینک چطوری؟ خبرم کن.