دربان

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که دربانى مى‏کرد، دلیل که حاجتى که دارد روا شود، از مردى بزرگ و عزت و جاه یابد. اگر بیند که دربانى مى‏کرد و در نبود، دلیل که خاص و مقرب پادشاه شود. اگر بیند که پادشاه او را از دربانى معزول کرد، تأویلش به خلاف این است. 
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دربان هستید، یعنى مرتکب اشتباه مى‏شوید. دیدن دربان در خواب، بیانگر یک پیشامد ناراحت‏کننده است. 

/ 0 نظر / 17 بازدید