دهان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وى است و هر چه از دهان بیرون آید، تأویل آن بر گوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از گوهر روزى است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است. 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دهان وى سخت بسته است، دلیل کند که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنان که طعام بسیار در وى مى‏گنجید، دلیل است به قدر آن وى را نعمت و روزى رسد. 
کرمانى گوید: اگر کسى به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‏هاى نیکو شنود. اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخن‏هاى زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسى بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانى رسد. اگر بیند که از دهانش خوب بیرون مى‏آمد، دلیل که از کسى گفتگوى به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داورى آن از جهت زنان باشد. 
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که از دهان او کرم یا جانورى بیرون آمد، دلیل که یکى از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانى. اگر بیند که از دهانش پلیدى بیرون آمد، دلیل که کارش که براى مردم است به سبب منت نهادن باطل شود. 
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است. اول: منزل و خانه. دوم: خزانه. سوم: گشایش کارها. چهارم: مال. پنجم: حاجت. ششم: وزیر. هفتم: دربان. 
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دهان بزرگى دارید، بیانگر آن است که سخنران معروفى هستید. 

/ 0 نظر / 15 بازدید