وزغ

اصفهانى گوید: اگر کسى در خواب وزغ داشت، دلیل است که با مردى زاهد صحبت دارد. اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدى را شکست دهد. اگر بیند که وزغان بسیار در جایى جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالى بدان موضع رسد. اگر بیند که وزغ او را بگزید، دلیل است که زاهدى مضرت بیند. اگر بیند که وزغى از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدى ظلم کند. 
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى را بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب صداى وزغى را بشنوید، به این معنا است که اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیمارى است. دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

/ 0 نظر / 17 بازدید