درخت

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن هر درختى که به نزد مردمان عزیز است. دیدن مردى شریف و بزرگوار بود و هر درختى که میوه‏دار است، دلیلش بر مردى توانگر است و درخت بى‏بر مردى است درویش و درختى که دیار عرب است، دلیل بر مردى بیابانى کند و هر درخت که در ناحیه‏ى عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختى که معروف نباشد و در مسجد یا در نمازگاهى است، دلیل بر قوه‏ى دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختى از ریشه برکند، دلیل که مردى را از جاه و نعمت بیفکند. 
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب درخت سرسبزى را مشاهده کنید، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب درخت خشکیده‏اى ببینید، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب از درختى بالا بروید، یعنى روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که درختى را مى‏برید، یعنى دچار مشکلات مى‏شوید. 
برایت مى‏گوید: دیدن درختى پر از گل، بیانگر خوش‏شانسى است. دیدن درختى پر از میوه، بیانگر وقوع حوادث خوشایند است. اگر خواب ببینید که از درختى مى‏افتید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. نشستن زیر درخت در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. 

درخت آبنوس 

دلیل کند بر مردى فرومانده از کارش و بعضى گویند. زن بود یا کنیزک. 

درخت آلو 

در خواب، دیدن مردى طبیب که نفعش به هر کس مى‏رسد و درخت آلوى زرد، دلیل بود بر بیمارى. 

درخت امرود 

به خواب دیدن، دلیل بر مردى توانگر بود، که خوش‏طبع و سازگار است. 

درخت انار 

دلیل بود بر مردى که مال و نعمت بسیار دارد و بعضى گویند: دلیل بر زنى توانگر شایسته است. 

درخت انجیر 

به خواب دیدن، دلیل بر مردى توانگر و خداوند نعمت. 

درخت انگور 

دلیل بر زنى کریمه‏ى نیکو صورت نیکوکار. 
برایت مى‏گوید: اگر در خواب درخت انگورى را ببینید که هیچ انگورى ندارد، به این معناست که شما فرد متکبرى هستید. دیدن انگور روى درخت، نشان‏دهنده‏ى آن است که براى موفقیت تلاش فراوانى مى‏کنید. 

درخت بادام 

به خواب دیدن، دلیل بر زنى کند که بدکردار باشد. 

درخت بلوط 

دلیل کند بر مردى بى‏خبر منافق با اهل خویش. 
بیتون مى‏گوید: مشاهده درخت بلوط در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب درخت بلوطى بدون شاخ و برگ دیدید، بیانگر اتفاقات ناگوار است. 
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر رعد و برق زیر یک درخت بلوط مى‏روید، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید خطرى شما را تهدید مى‏کند. نشستن زیر درخت بلوط در خواب، بیانگر آن است که شخصى به کمک شما مى‏آید. 

درخت بید 

هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت بید، بیانگر آن است به سفرى مى‏روید که هیچ سودى از آن نمى‏برید. 
برایت مى‏گوید: دیدن بید مجنون در خواب، بیانگر ملاقات با دوستان قدیمى است. اگر در خواب شکوفه‏اى از درخت بید بچینید، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. 

درخت پسته 

دلیل است بر مردى توانگر، اما بخیل. 

درخت تبریزى 

برایت مى‏گوید: درخت تبریزى، نشانه‏ى آن است که تصمیم درستى براى انجام کارها مى‏گیرید. 

درخت ترنج 

دلیل کند بر مردى مخالف خود رأى و بعضى گویند: دلیل کند بر مردى صاحب جاه و نعمت. 

درخت توت 

برایت مى‏گوید: درخت توت، بیانگر موفقیت و پیروزى است. 

درخت چنار 

دلیل کند بر مردى مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد. 

درخت خار 

دلیل کند بر مردى بدکردار، که شر او به مردمان رسد و بعضى گویند: دلیل کند بر مردى بیمار که هیچ کس را منفعت نباشد. 

درخت خرما 

به خواب دیدن، دلیل بر مردى شریف و عالم کند. اگر بیند درخت خرمایى در خانه داشت، دلیل که با مردى بزرگ دوست و آشنا شود. 

درخت زردآلو 

دلیل کند بر مردى بیمار. 

درخت زیتون 

دلیل کند بر مردى که خداوند اصل و نسب است، لکن در مال اندک و نیکویى کمتر باشد. 

درخت سدر 

دلیل کند بر مردى بزرگوار، لکن خداوند شرم بود. 

درخت سرو 

دلیل کند بر مرد عجمى تیزطبع. 

درخت سنجد 

دلیل کند بر مردى سبک‏روح، محتشم و لطیف‏سخن و مردم‏نواز. 

درخت سیب 

تأویل درخت سیب مثل درخت سرو است. 

درخت شفتالو 

به خواب دیدن، دلیل کند بر مردى توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد. 

درخت شمشاد 

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب درخت شمشادى ببینید، به معناى آن است که به اهداف خود مى‏رسید. اگر در خواب درخت شمشاد خشکى ببینید، به این معناست که مسئولیت سنگینى بر دوشتان مى‏گذارند. اگر خواب ببینید که از میان شمشادها مى‏گذرید، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. 

درخت صنوبر 

دلیل کند بر مردى درویش بد دین، که او را نه دین است و نه دنیا. 

درخت عود 

دلیل کند بر مردى نیکوروى، لطیف طبع، خوش‏زبان و توانگر. 

درخت فندق 

دلیل کند بر مردى عرب و سخت‏دل، که به لهو و طرب خوش داشته باشد و خیرش کمتر است. 

درخت کاج 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت کاج، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. دیدن جوز کاج، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. 

درخت کدو 

دلیل کند بر مردى عالم یا طبیب بافرهنگ. 

درخت گردو 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت گردو در خواب، نشانه‏ى داشتن لحظات لذت‏بخش است. 

درخت گلنار 

دلیل بر مردى شریف، کریم، جوانمرد و بعضى گویند: دلیل کند بر مال و فرزند. 

درخت گیلاس 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت گیلاس، نشان‏دهنده‏ى داشتن زندگى خوب است. اگر در خواب ببینید که از درخت گیلاس بالا مى‏روید، بیانگر آن است که از انجام کارى خسته مى‏شوید. افتادن از درخت گیلاس، بیانگر یک اتفاق خوشایند است. 

درخت نارنج 

دلیل کند بر مردى گران‏طبع بیمارگونه و زردروى. 

درخت نخل 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت نخل در خواب، بیانگر آن است که فرصتى براى انجام کارهاى عقب‏افتاده به دست مى‏آورید. دیدن نخل آپارتمانى، بیانگر موفقیت در کارها است. 

درخت نى 

محمد بن سیرین گوید: دلیل کند بر مردى بدخوى و سخن‏چین. هر درختى که میوه‏دار است، دلیل بر نعمت است، بر قیاس میوه‏ى آن درخت. اگر کسى بیند از درخت میوه‏دار میوه خورد، دلیل که به قدر آن منفعت مالى از کسى بیابد و بعضى از معبران گفته‏اند: دیدن درخت به خواب زن است و درخت چون در خانه‏ى پادشاه بیند، خدمتکار پادشاه است. اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه، تأویلش مردمان فرومایه است و هر درختى که خار دارد، تأویلش مردى است بدخوى ناسازگار. 
کرمانى گوید: رگ و بیخ درختان به خواب، دلیل است بر رضاى خداوند در دین. اگر بیند رگ‏هاى درخت قوى بود، دلیل که زکوة مال تمام دهد. اگر به خلاف این بیند، زکوة مال ندهد و پوست درخت، دلیل بود بر روزه داشتن خداوند خواب. اگر بیند پوست درخت قوى بود، دلیل که خداوندش روزه‏دار است و شاخ درختان به خواب دیدن، دلیل است بر برادران و خویشان و فرزندان وى. اگر بیند شاخه‏هاى درخت بسیار است، خویشان آن و اهل بیت او بسیار باشند و برگ درختان، دلیل است بر خوش‏طبعى. 
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن درختان در خواب، بر ده وجه است. اول: پادشاه. دوم: زر. سوم: بازرگان. چهارم: مرد مبارز. پنجم: مرد عالم. ششم: مؤمن. هفتم: کافر. هشتم: عنوان. نهم: خصومت و جنگ. دهم: مرد منافق. و هم آن حضرت مى‏فرماید: درخت انگور در خواب بر پنج وجه است. اول: منفعت. دوم: خسران. سوم: مرد با مکر و حیله. چهارم: جنگ و خصومت. پنجم: مال شبهه. 

/ 0 نظر / 34 بازدید