راز تغییر در توجه کردن مداوم است . انسان ها تبدیل به چیزی یا کسی می شوند که به آن فکر می کنند. بهترین پیشگویی آینده دقت در افکار روزانه است. شما حاصل افکارتان هستید. اگر خود را شخص نیازمندی ببینید که هر چقدر تلاش می کند یکش به دو نمی شود. در جهان واقع هم همین شخصیت و همین زندگی را خواهید داشت. اگر بصورتی مدام به تنفر، رنجش و بی مهری ها فکر کنید، در طول روز بصورتی مکرر با آنها روبرو خواهید شد. بر عکس اگر بصورتی مستمر به برخوردها و راه حل های عاقلانه فکر کنید عاقل خواهید شد. به ثروت توجه کنید ثروتمند خواهید شد.

این رازی نیست که امروز کشف شده باشد! بشر از هزاران سال پیش به آن آگاه بوده و تمامی مذاهب، مکاتب و ایدئولوژی ها از همین اصل توجه مستمر برای داشتن پیروانی مخلص استفاده کرده و می کنند. شناخت درمانی هم از همین اصل برای درمان استفاده می کند.