آیا راهی برای مواجه با اضطراب های شدید بدون مصرف دارو وجود دارد. بعد از رها سازی تمام عضلات و اتمام تمرین شخص باید بدون اینکه به خواب رود در حالت هوشیاری کامل به فعالیت های روزانه خود بپردازد.

لیلا سلیقه دار، کارشناس برنامه ریزی آموزشی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: متاسفانه اقبال خانواده ها در زمان ما به صرف دارو برای آرام کردن کودکانشان و استفاده از آرام بخشها بسیار زیاد است.

مصرف بی رویه این داروها نه تاثیر مناسبی بر آرامش کودک دارد بلکه روحیه اعتماد به نفس را از او می گیرد.

وی در ادامه اشاره به روشی برای آرامش دادن به کودک کرد که با آموزش خانواده و کودک امکان پذیر است.

استفاده از تکنیک ریلکسیشن یکی از درمانهای بدون دارو برای ایجاد آرامش است که در این روش از شخص می خواهیم وضعیت بدنی خود را آرام و راحت نگه دارد که هم به صورت نشسته بر روی صندلی یا خوابیده امکان پذیر است.

فقط توجه داشته باشید که تمام قسمتهای خارجی و فرورفته بدن باید تکیه گاه داشته باشد استفاده از بالشتهای نرم و کوچک به این کار کمک می کند.

وی اضافه کرد:کار رها سازی و تمرکز از انتهایی ترین اندامهای بدن یعنی انگشتای پا شروع می شود هر 7 ثانیه یک عضو تا به اندامهای شکمی، قفسه سینه، دستها،گردن و سر برسد تنها در این عمل تمرکز و توجه به شل کردن عضلات همان اندام مورد توجه است.

بعد از رها سازی تمام عضلات و اتمام تمرین شخص باید بدون اینکه به خواب رود در حالت هوشیاری کامل به فعالیت های روزانه خود بپردازد.

سلیقه دار گفت:در کودکان تکنیک ریلکسیشن فقط در اندام های دست و پا انجام می شود و بهتر است آموزش آن تحت نظارت متخصصین و کارشناسان قرار گیرد.