واکنش های 2 هفته گذشته خود را در پاسخ به هر سوال مورد ارزیابی قرار دهید. و برای هر سوال یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

 

هیچوقت

چند روز

بیش از نصف روزها(نصف روزهای 2 هفته اخیر)

تقریبا هر روز

 

 

1. احساس عصبانیت، نگرانی و تحریک شدن

 

2. عدم توانایی در متوقف کردن و یا کنترل کردن نگرانی

 

3. نگران شدن زیاد در مورد چیزهای مختلف

 

4. به سختی آرام شدن

 

5. بی قرار بودن و یک جا بند نشدن

 

6. به سادگی تحریک شدن

 

7. احساس ترس از هر چیز وحشتناکی که امکان دارد اتفاق بیفتد.

 

 

 

واکنش ها

امتیازها

هیچوقت

0

چند روز

1

بیش از نصف روزها

2

تقریبا هر روز

3

 

 

امتیاز کسب شده:

 

 

امتیاز کامل

شدت اضطراب

4 تا 0

حداقل

9 تا 5

ضعیف

14 تا 10

متوسط

21 تا 15

شدید