قصد دارم در پست های کوتاهی به افسردگی، اضطراب، پانیک، وسواس، دو قطبی و ... بعنوان دیوهایی که در سر راه رشد ما قرار گرفته اند بپردازم. با شناخت هر دیو و یادگیری روش مبارزه با آن خیلی راحتر از شیوه های معمول به نتیجه می رسید.