فیلسوفی می‌گوید: مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثر ما به اندازه یک چراغ موشی از آن استفاده می‌کنیم.
دل اگه تنها نبود جا برای مهمان نمی‌گذاشت، کوه اگر عاشق نبود، سر به بیابان نمی‌گذاشت.
ناکامی یعنی تاخیر، نه شکست. مسیر انحرافی موقت است، نه کوچه بن‌بست.
چه بیچاره‌اند مردمانی که قهرمانانشان بزدل باشد.
وقتی آدم همه چیزش رو توی زندگی از دست می‌دهد. توی بهترین شرایط قرار دارد، چون از آن به بعد فقط می‌تواند پیشرفت کند.
مستمند کسی است که دشواری و سخنی ندیده باشد.
دروغ مثل برف است، که هرچه آن‌را بغلتانند بزرگتر می‌شود.
موفقیت، 1درصد نبوغ و 99درصد زحمت کشیدن است.

منبع: ابتکار