آقایی حدودا چهل و پنج ساله به کلینیک آمد و گفت: شما برای ترک سیگار هم دارو دارید؟

-بله

-آیا ترک سیگار با دارو راحته؟

-تغییر هر عادتی می تونه سخت یا ساده باشه، بستگی به روش داره. این نسخه ای را که به شما می دهم، اگر دقیق اجرا کنید خیلی راحت می توانید سیگار را ترک کنید. از این قرص زیبان به مدت دو هفته استفاده کنید، در طی این مدت هر وقت احساس کردید میلتون به سیگار کم شده، بیاید مطب.

بعد از یک هفته آمد و گفت: آقای دکتر میلم کم شده.

-خوبه، از حالا سیگار و قطع کن و هر وقت احساس اضطراب کردی از این قرص زاناکس استفاده کن، و هر وقت تونستی اضطراب را بدون دارو تحمل کنی بیا مطب.، وقتی آمد گفتم: وسوسه ها شبیه سگ و گربه هستند ، هر وقت بوی غذا به مشامشون برسه جمع می شوند، هر بار با آنها مقابله کنی متفرق شده و ضعیف تر و کم رنگ تر میشن و بتدریج ناپدید می شوند .

شش ماه بعد برادرش به کلینیک آمد: آقای دکتر برای ترک سیگار آمدم.